Pokyny pre zabudovanie poklopov

1. Poklop a rám by mali byť pred zabudovaním skontrolované (neinštalujte vadné alebo poškodené časti).

2. Poklopy v triede D400 s pántom sa osádzajú do vozovky tak, aby bol pánt v smere prevádzky. V prípade
uzamykania poklopov so skrutkami, tieto takisto by mali byť v smere vozovky.

3. Rám poklopu sa osádza na vyústenie šachty alebo prstenca, na rovný, čistý a stabilný podklad. Pre plochy
s dopravným zaťažením je nevyhnutný kvalitný základ z betónu triedy C35/45. Po očistení sa povrch natrie
hĺbkovým penetračným náterom.

4. Na takto pripravený podklad šachty alebo prstenca sa nanesie betónové (maltové) lôžko s fixačným
účinkom, ktoré v ľubovoľnom bode nesmie byť menšie ako 2 cm a väčšie ako 5 cm. Viď obr. 2.

5. Rám sa osadí na vyústenie šachty alebo prstenca celou svojou dosadacou plochou – viď obr. 3, vycentruje sa.

Nie je dovolené, aby rám s vekom bol osadený na väčší priemer ako je vnútorný priemer rámu – viď obr. 4.
Po kontrole, vycentrovaní a vytvrdnutí sa nasadí veko do rámu a upevní sa skrutkami.

6. Do pripravenej formy (môže byť štvorcová z drevených častí) sa priestor okolo rámu i vyústenie šachty
resp. prstenca z vonkajšej strany obetónuje. Do betónu treba rozvrstviť kari sieť alebo použiť drátkobetón.
Toto obetónovanie zabraňuje budúcemu posunutiu šachty (prstenca) a poklopu. Obetónovanie sa môže
spraviť do takej výšky, aby v hornej časti zostal priestor pre finálnu asfaltovú vrstvu o hrúbke 3 – 5 cm.
Viď obr. 5.

! Obetónovanie alebo finálna vrstva asfaltu musí byť do výšky rámu poklopu – viď obr. 6.
! Rám s vekom nesmie byť osadený tak, aby okolitá zmes bola vyššia ako je výška poklopu – viď obr. 7.

7. Po zatuhnutí okolitej zmesi musia byť kontaktné plochy očistené, takisto aj prípadné plochy skrutiek
a zámkov.

8. Na záver sa skontroluje funkčnosť poklopu.